lunes , 8 agosto 2022
Inicio - Sant Joan Actual - Compromís acusa Román d’irresponsable per l’absència de pressupostos un any més

Compromís acusa Román d’irresponsable per l’absència de pressupostos un any més

Cinc anys després de prendre possessió com a regidor d’Hisenda, Santiago Román ha enviat a la resta de la corporació un esborrany d’allò que aspira a ser un pressupost. Un document incomplet que inclou només unes partides de despesa i on falten les partides d’ingressos, el document de personal i les dades de tres regidories.

Lluny d’aprofitar aquests anys i prioritzar les necessitats de Sant Joan, els comptes han resultat ser simplement el resultat de les preocupacions de l’alcalde: fotos i autobombo. Les partides de publicitat institucional i les liderades per Román pugen, mentre que les partides socials baixen dràsticament.

“No només portem nou mesos de retard, sinó que en 2021 ni es varen presentar els pressupostos. Estem assistint a uns nivells d’execució que ronden el 60% segons informes d’Intervenció. Mentrestant, la contracta de jardineria continua caducada des de 2018, la d’escoles esportives va caducar fa deu mesos i anem cap a noves caducitats com la de residus sense una licitació clara. La situació de ‘desgestió’ és d’una irresponsabilitat mai vista!” exclama Sergio Agueitos, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Sant Joan.

Per tal de corregir aquesta imprudència, Compromís ha presentat una sèrie de propostes dirigides a rescatar persones, abordar la crisi climàtica i energètica, impulsar l’economia local i recuperar el patrimoni santjoaner. Cal recordar que el pressupost municipal és l’instrument polític i econòmic més rellevant que possibilita el correcte funcionament de l’Administració i el desenvolupament dels projectes que Sant Joan necessita.

Algunes d’estes propostes  estan relacionades amb polítiques d’habitatge, com ajudes a la renovació i rehabilitació, al lloguer o crear un parc públic de vivendes. També  considera prioritari recuperar el de Comte, invertir a recuperar els camins històrics, incloure la partida pel manteniment del refugi de Pedro José, així com una altra que puga desenvolupar un projecte per a posar en valor la història del poble relacionada amb l’aigua. A més, després de la destrucció del patrimoni que s’ha realitzat, la formació veu fonamental la creació d’un servei o contractació d’un tècnic en protecció del patrimoni.

Compromís també fa una aposta major que la presentada per la sostenibilitat amb la millora de la connexió i creació de nous carrils bici, la instal·lació de renovables fotovoltaiques a edificis públics, i per la conservació de la biodiversitat i millora d’espais verds. Així mateix, proposen plans d’ocupació per a persones amb dificultats (dones, migrants, amb diversitat funcional, joves…) així com ajudes a pimes, impulsar el projecte de l’escoleta pública a Sant Joan, la instal·lació de tendals al voltant del mercat municipal o la renovació completa de Capiscol.

“Malgrat les greus mancances en el document, fem les propostes perquè no volem oferir cap excusa darrere de la qual podria amagar el senyor Román la seua incompetència. Ja vam avisar que el canvi d’alcalde no suposaria cap canvi en la gestió. Román és tan nefast per a Sant Joan com Albero, perquè als dos els ha mogut sempre les mateixes preocupacions: els seus propis interessos”.

L’any 2020, Compromís va presentar una moció de reprovació a l’actual alcalde pel seu desistiment de funcions en l’àrea econòmica i les mentides reiterades anunciant en nombroses ocasions que anaven a presentar-se uns pressupostos de manera imminent. Però des de l’any 2017 que Santiago Román és regidor d’Hisenda, és ara, cinc anys després, quan ha presentat part d’un esborrany.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís acusa a Román de irresponsable por la ausencia de presupuestos un año más

Cinco años después de tomar posesión como concejal de Hacienda, Santiago Román ha enviado al resto de la corporación un borrador de aquello que aspira a ser un presupuesto. Un documento incompleto que incluye solo unas partidas de gasto y en el que faltan las partidas de ingresos, el documento de personal y los datos de tres concejalías.

Lejos de aprovechar estos años y priorizar las necesidades de Sant Joan, las cuentas han resultado ser simplemente el resultado de las preocupaciones del alcalde: fotos y autobombo. Las partidas de publicidad institucional y las lideradas por Román suben, mientras que las partidas sociales bajan drásticamente.

“No solo llevamos nueve meses de retraso, sino que en 2021 ni se presentaron los presupuestos. Estamos asistiendo a unos niveles de ejecución que rondan el 60% según informes de Intervención. Mientras tanto, la contrata de jardinería continúa caducada desde 2018, la de escuelas deportivas caducó hace diez meses y vamos hacia nuevas caducidades como la de residuos sin una licitación clara. La situación de ‘desgestión’ es de una irresponsabilidad nunca vista!” exclama Sergio Agueitos, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de San Juan.

Para corregir esta imprudencia, Compromís ha presentado una serie de propuestas dirigidas a rescatar personas, abordar la crisis climática y energética, impulsar la economía local y recuperar el patrimonio santjoaner. Hay que recordar que el presupuesto municipal es el instrumento político y económico más relevante que posibilita el correcto funcionamiento de la Administración y el desarrollo de los proyectos que Sant Joan necesita.

Algunas de estas propuestas están relacionadas con políticas de vivienda, como ayudas a la renovación y rehabilitación, al alquiler o crear un parque público de viviendas. También considera prioritario recuperar la Casa Conde, invertir en recuperar los caminos históricos, incluir la partida para el mantenimiento del refugio de Pedro José, así como otra que pueda desarrollar un proyecto para poner en valor la historia del pueblo relacionada con el agua. Además, después de la destrucción del patrimonio que se ha realizado, la formación ve fundamental la creación de un servicio o contratación de un técnico en protección del patrimonio.

Compromís también hace una mayor apuesta que la presentada por la sostenibilidad con la mejora de la conexión y creación de nuevos carriles bici, la instalación de renovables fotovoltaicas a edificios públicos, y por la conservación de la biodiversidad y mejora de espacios verdes. Asimismo, proponen planes de ocupación para personas con dificultades (mujeres, migrantes, con diversidad funcional, jóvenes…) así como ayudas a pymes, impulsar el proyecto de una escuela infantil pública en Sant Joan, la instalación de toldos alrededor del mercado municipal o la renovación completa de Capiscol.

“A pesar de las graves carencias en el documento, hacemos las propuestas porque no queremos ofrecer ninguna excusa tras la que podría esconder el señor Román su incompetencia. Ya avisamos que el cambio de alcalde no supondría ningún cambio en la gestión. Román es tan nefasto para Sant Joan como Albero, porque a los dos les ha movido siempre las mismas preocupaciones: sus propios intereses”.

El año 2020, Compromís presentó una moción de reprobación al actual alcalde por su dejación de funciones en el área económica y las mentiras reiteradas anunciando en numerosas ocasiones que iba a presentar unos presupuestos de manera inminente. Pero desde el año 2017 que Santiago Román es el responsable de Hacienda, es ahora, cinco años después, cuando ha presentado parte de un borrador.

Puedes ver también...

Sant Joan activa un plan de choque contra ratas y cucarachas

La edil Julia Parra decide ampliar las acciones de control en solares públicos, parques y …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *