Inicio - Sant Joan Actual - Compromís demana millores en el servei de residus i el desbloqueig de l’ecoparc

Compromís demana millores en el servei de residus i el desbloqueig de l’ecoparc

El grup municipal Compromís Sant Joan ha demanat a l’equip de govern explicacions per la situació de paràlisi que pateix la instauració d’un ecoparc a Sant Joan, a més de sol·licitar millores en la gestió de residus que garantisquen un servei de qualitat al veïnat del municipi.

Han passat ja quatre mesos des que, en octubre de 2021, el plenari va revocar la parcel·la proposada per a la construcció de l’ecoparc situada al costat de l’antic Lloixa. El consistori es va mostrar obert a canviar la localització i va demanar un informe a Urbanisme per a recomanar un emplaçament diferent. Però la conclusió a la qual s’arriba és que l’única parcel·la que reuneix les condicions per a estes instal·lacions és la de Salafranca.

Els arguments de l’àrea s’han centrat en el fet que l’únic terreny en sòl urbà que es troba enfront de carrers urbanitzats i que disposa dels serveis requerits segons les característiques del projecte és el del carrer Pintor Roberto Mira. Una conclusió que estanca encara més esta situació i que posa en perill els 300.000 € destinats a este fi.

Compromís no entén com el consistori defensa que estes instal·lacions es construïsquen en un espai residencial i al costat d’una escola quan el PGOU té previst que vagen en zones industrials o empresarials. És per això que la formació ha proposat alternatives en espais més allunyats de zones residencials i més accessibles, com són els terrenys terciaris del Salt o del Sup-11.

A més, el grup municipal s’ha mostrat obert en tot moment a estudiar la situació i ajudar a triar el millor espai per a l’ecoparc de Sant Joan, tenint en compte en tot moment les preocupacions de les veïnes i veïns afectats i que integren la plataforma “Ecoparque Sant Joan sí, en zona residencial no”. Una de les parcel·les propostes està sent utilitzada actualment per l’Ajuntament i està situada en la partida el Salt, lloc que no afecta la tranquil·litat ni la seguretat de les persones que viuen en les zones residencials.

Per altra banda, la formació denuncia que Sant Joan continua amb un servei molt deficient de recollida de residus mitjançant els punts verds, amb un horari molt restrictiu. Ja en 2017 un informe d’intervenció va exposar l’incompliment del servei estipulat al contracte públic de l’empresa encarregada de la gestió de residus per no oferir un servei d’ecoparc a Sant Joan. Actualment este servei està a l’espera d’una nova licitació i no s’està implementant cap procés d’informació i participació respecte del model que es vol impulsar.

Compromís advoca a una major participació i transparència prèvia en este tipus de projectes que afecten la ciutadania, així com fer partícips a les forces polítiques, socials i associatives de Sant Joan.

Medi Ambient

Durant el passat plenari del 22 de febrer, el portaveu de Compromís, Sergio Agueitos, va demanar a l’equip de govern explicacions per la situació de paràlisi que sofreix la instal·lació de l’ecoparc. Des d’aquesta formació informen que han proposat parcel·les alternatives en espais més allunyats de zones residencials i més accessibles, com són els terrenys terciaris del Salt o del Sup-11.

D’altra banda, van manifestar el seu descontentament amb el servei de recollida de residus mitjançant els punts verds, amb un horari molt restrictiu.

La regidora de Medi Ambient, Esther Iborra, va indicar que durant el 2021 es van ampliar els horaris dels punts verds de Sant Joan, els quals es poden consultar de forma actualitzada en la pàgina web de l’Ajuntament.

Pel que respecta a l’ecoparc, Iborra va indicar que la parcel·la del Salt que ha proposat Compromís no és una parcel·la pública, la qual ara mateix està arrendada per l’Ajuntament, però no és de propietat municipal. L’edil de Medi Ambient, va explicar a més que, encara que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat en 2013, recollia que en el sector 18.1 referent al Parc Empresarial, havia de reservar-se una parcel·la per a la instal·lació d’un ecoparc, el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana de 2019, estableix que els ecoparcs han de situar-se preferentment en zona urbana, amb la finalitat de facilitar que els veïns puguin fer ús del mateix sense realitzar grans desplaçaments. «Els redactors del PGOU no sabien que posteriorment anava a haver-hi una altra normativa autonòmica amb un altre criteri quant a la ubicació de l’ecoparc», apunto Iborra. A més, va afegir que el Parc Empresarial no s’ha desenvolupat, per la qual cosa no hi ha actualment en aquesta zona cap parcel·la que compleixi amb les característiques necessàries per a la seva instal·lació.

La regidora de Medi Ambient, va explicar que l’últim informe dels tècnics municipals indica que, l’única parcel·la que compleix amb els requisits que han de complir un ecoparc de tipus D, és la ja proposta i que va ser revocada a l’octubre de 2021.

L’alcalde de Sant Joan, Santiago Román, va afirmar que «no és un problema que no hi hagi ecoparc», i va afegir que el Punt Verd Central funciona perfectament, per la qual cosa a Sant Joan, qui vol reciclar pot fer-ho.
Román, va recalcar que, l’ecoparc s’instal·larà quan hi hagi una proposta d’una altra parcel·la que «no molesti a gairebé ningú» , però va aclarir que de moment els serveis municipals no havien presentat cap alternativa. L’alcalde de Sant Joan, va voler destacar també que, almenys mentre ell sigui alcalde, l’ecoparc no s’instal·larà en la parcel·la proposada inicialment.

 

—————————————————————————————————————————————–

Compromís pide mejoras en el servicio de residuos y el desbloqueo del ecoparque

El grupo municipal Compromís Sant Joan ha pedido al equipo de gobierno explicaciones por la situación de parálisis que sufre la instalación de un ecoparque en Sant Joan, además de solicitar mejoras en la gestión de residuos que garanticen un servicio de calidad al vecindario del municipio.

Han pasado ya cuatro meses desde que, en octubre de 2021, el pleno revocó la parcela situada junto al antiguo Lloixa para la construcción del ecoparque. El consistorio se mostró abierto a cambiar la localización y pidió un informe a Urbanismo para recomendar un emplazamiento diferente. Pero la conclusión a la que se llega es que la única parcela que reúne las condiciones para estas instalaciones es la de Salafranca.

Los argumentos del área se han centrado en el hecho que el único terreno en suelo urbano que se encuentra frente a calles urbanizadas y que dispone de los servicios requeridos según las características del proyecto es la de la calle Pintor Roberto Mira. Una conclusión que estanca todavía más la situación y que pone en peligro los 300.000 € destinados a este fin.

Compromís no entiende cómo el consistorio defiende que estas instalaciones se construyan en un espacio residencial y junto a una escuela cuando el PGOU tiene previsto que vayan en zonas industriales o empresariales. Es por eso que la formación ha propuesto alternativas en espacios más alejados de zonas residenciales y más accesibles, como son los terrenos terciarios del Salt o del Sup-11.

Además, el grupo municipal se ha mostrado abierto en todo momento a estudiar la situación y ayudar a elegir el mejor espacio para el ecoparque de Sant Joan, teniendo en cuenta en todo momento las preocupaciones de las vecinas y vecinos afectados y que integran la plataforma “Ecoparque Sant Joan sí, en zona residencial no”. Una de las parcelas propuestas está siendo utilizada actualmente por el Ayuntamiento y está situada en la partida el Salt, lugar que no afecta la tranquilidad ni la seguridad de las personas que viven en las zonas residenciales.

Por otro lado, la formación denuncia que Sant Joan continúa con un servicio muy deficiente de recogida de residuos mediante los puntos verdes, con un horario muy restrictivo. Ya en 2017 un informe de intervención expuso el incumplimiento del servicio estipulado en el contrato público de la empresa encargada de la gestión de residuos por no ofrecer un servicio de ecoparque en Sant Joan. Actualmente este servicio está a la espera de una nueva licitación y no se está implementando ningún proceso de información y participación respecto del modelo que se quiere impulsar.

Compromís aboga por una mayor participación y transparencia previa en este tipo de proyectos que afectan la ciudadanía, así como hacer partícipes a las fuerzas políticas, sociales y asociativas de Sant Joan.

Medio Ambiente

Durante el pasado pleno del 22 de febrero, el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, pidió al equipo de gobierno explicaciones por la situación de parálisis que sufre la instalación del ecoparque.  Desde esta formación informan que han propuesto parcelas alternativas en espacios más alejados de zonas residenciales y más accesibles, como son los terrenos terciarios del Salt o del Sup-11.

Por otro lado, manifestaron su descontento con el servicio de recogida de residuos mediante los puntos verdes, con un horario muy restrictivo

La concejala de Medio Ambiente, Esther Iborra, indicó que durante el 2021 se ampliaron los horarios de los puntos verdes de Sant Joan, los cuales se pueden consultar de forma actualizada en la página web del Ayuntamiento.

Por lo que respecta al ecoparque, Iborra indicó que la parcela del Salt que ha propuesto Compromís no es una parcela pública, la cual ahora mismo está arrendada por el Ayuntamiento, pero no es de propiedad municipal. La edil de Medio Ambiente, explicó además que, aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2013, recogía que en el sector 18.1 referente al Parque Empresarial, debía reservarse una parcela para la instalación de un ecoparque, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana de 2019, establece que los ecoparques deben situarse preferentemente en zona urbana, con el fin de facilitar que los vecinos puedan hacer uso del mismo sin realizar grandes desplazamientos. «Los redactores del PGOU no sabían que posteriormente iba a haber otra normativa autonómica con otro criterio en cuanto a la ubicación del ecoparque», apunto Iborra. Además, añadió que el Parque Empresarial no se ha desarrollado, por lo que no hay actualmente en esa zona ninguna parcela que cumpla con las características necesarias para su instalación.

La concejala de Medio Ambiente, explicó que el último informe de los técnicos municipales indica que, la única parcela que cumple con los requisitos que deben cumplir un ecoparque de tipo D, es la ya propuesta y que fue revocada en octubre de 2021.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, afirmó que «no es un problema que no haya ecoparque», y añadió que el Punto Verde Central funciona perfectamente, por lo que en Sant Joan, quien quiere reciclar puede hacerlo.

Román, recalcó que, el ecoparque se instalará cuando haya una propuesta de otra parcela que «no moleste a casi nadie» , pero aclaró que por el momento los servicios municipales no habían presentado ninguna alternativa. El alcalde de Sant Joan, quiso destacar también que, al menos mientras él sea alcalde, el ecoparque no se instalará en la parcela propuesta inicialmente.

Puedes ver también...

Carolina Climent y Mari Carmen Salcedo son proclamadas Belleses del Foc 2024 de Sant Joan d’Alacant

Más de 500 personas asisten a la gala organizada por la Comisión de Hogueras en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *