martes , 21 marzo 2023
Inicio - Sant Joan Actual - Compromís reclama a l’equip de govern diferents millores en accessibilitat i mobilitat

Compromís reclama a l’equip de govern diferents millores en accessibilitat i mobilitat

El grup municipal de Compromís ha presentat una sèrie de precs al plenari ordinari de gener en relació amb diferents assumptes que des de fa mesos no se solucionen i que generen problemes a les veïnes i veïns de Sant Joan.

D’una banda, el portaveu Sergio Agueitos ha insistit en la problemàtica que viu la comunitat de veïns de Villa Antonia pels reiterats incompliments del concessionari i ha demanat la realització d’inspeccions periòdiques per perjuís que genera l’activitat, així com reclamar l’auditoria acústica i altra documentació preceptiva i periòdica a la qual està obligat el concessionari a presentar. Així mateix, alguns representants de la comunitat han acudit a la sessió per a demanar a tota la corporació una posició ferma al respecte i exigir la cessació de l’activitat.

D’altra banda, el regidor Xavier Sala ha tornat a recordar que la situació del solar que es troba en el cantó del c/ Sant Antoni amb la Rambla de la Llibertat ha empitjorat i continua suposant un perill per als vianants. Sala ha argumentat que, atés que aquest solar és producte de l’enderrocament de les cases per ampliar la Rambla al seu moment, el govern local hauria d’actuar i prendre les mesures oportunes per a condicionar l’espai, com es va fer entre c/ La mar i c/ Sant Antoni.

El regidor de Compromís també ha demanat informació per avaluar la nova contracta de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Sant Joan, pel que fa a les despeses per taxa d’abocador a Pedra Negra que s’han pagat al llarg de la contracta des de setembre de 2010 fins a l’actualitat. A més, ha sol·licitat les dades per reciclatge de paper, envasos i vidre al llarg de la contracta, i les compensacions pel servei de cinqué contenidor, així com les dades de funcionament, usuaris adscrits i tones de recollida des que es va implantar.

Mobilitat i accesibilitat

Des de Compromís s’ha presentat una sèrie de propostes destinades a millorar l’accessibilitat en alguns punts del municipi. Les noves obertures de la carretera Miguel Hernández suposen una oportunitat per a reclamar una modificació de l’itinerari de la línia c53 perquè puga apropar-se més al nucli urbà de Sant Joan amb una parada més cèntrica. Sala ha exposat diferents opcions i s’ha mostrat flexible a qualsevol alternativa que facilite l’accés a aquesta línia de transport públic.

Precisament és l’avinguda Miguel Hernández la que condiciona la trama urbana de Sant Joan a causa de rebre una quantitat de trànsit sense que l’origen o destinació del viatge estiguen en el mateix municipi, la qual cosa incrementa la saturació del viari, els nivells de soroll, la contaminació atmosfèrica i disminueix la seguretat viària. Un problema que Sant Joan pateix des de fa dècades i que, amb els nous desenvolupaments urbanístics, tot indica que s’agreujarà.

Per aquest motiu, Xavier Sala ha tornat a proposar que s’estudie l’alternativa a l’eixida de la Ronda Nord que, segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), desviaria el trànsit de la Miguel Hernández cap al Comtat de Fabraquer (Ronda Nord) i acabaria davant de l’IES Lloixa en l’Av. d’Alacant. Una opció que no solucionaria cap problema perquè abocaria davant d’un centre educatiu, que col·lapsaria un trajecte que ja pateix un trànsit considerable, com és el Comtat de Fabraquer i l’Av. Alacant. L’alternativa de Compromís és projectar eixa eixida per darrere de l’institut i enllaçar-la amb la CV-821, la carretera autonòmica amb millors connexions.

Pel que fa a la permeabilitat de l’Av. Miguel Hernández, Sala ha recordat que ben aviat s’acabaran les obres del PAI Nou Nazareth i que la unió amb aquesta avinguda es convertirà en un nou punt roig d’accessibilitat. Per tant, ha reclamat que s’estudie amb deteniment quina és la millor opció per a unir el sector i que es prenguen les mesures oportunes per a prevenir més problemes de trànsit en aquesta via i que asseguren l’accessibilitat de les persones.

En aquest sentit, el regidor ha indicat que és necessari condicionar una vorera per a vianants entre el final del c/ del Carme i l’Av. d’Ausiàs March. A més, ha sol·licitat que es faça una valoració actualitzada dels passos de vianants perquè hi haja una visibilitat òptima, perquè hi ha vies públiques on elements com els contenidors estan situats al costat del pas de vianants i impedeixen la visibilitat tant de les persones que el creuen com de qui condueix, suposant un greu perill.

Per últim, Xavier Sala ha proposat que, per a facilitar l’accessibilitat dels accessos al Mercat Municipal de Sant Joan i incentivar un trajecte més segur i amable, caldria que es tancara al trànsit del c/ del Mercat almenys entre C/ l’Ordana i el C/ Cristo de la Paz els dissabtes de mercat.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís reclama al equipo de gobierno diferentes mejoras en accesibilidad y movilidad

El grupo municipal de Compromís ha presentado una serie de ruegos al pleno ordinario de enero en relación con diferentes asuntos que desde hace meses no se solucionan y que generan problemas a las vecinas y vecinos de Sant Joan.

Por un lado, el portavoz Sergio Agueitos ha insistido en la problemática que vive la comunidad de vecinos de Villa Antonia por los reiterados incumplimientos del concesionario y ha pedido la realización de inspecciones periódicas por perjuicios que genera la actividad, así como reclamar la auditoría acústica y otra documentación preceptiva y periódica de la que está obligado el concesionario a presentar. Asimismo, algunos representantes de la comunidad han acudido a la sesión para pedir a toda la corporación una posición firme al respeto y exigir el cese de la actividad.

Por otro lado, el concejal Xavier Sala ha vuelto a recordar que la situación del solar que se encuentra en el lado del c/ Sant Antoni con la Rambla de la Libertad ha empeorado y continúa suponiendo un peligro para los peatones. Sala ha argumentado que, dado que este solar es producto del derribo de las casas para ampliar la Rambla en su momento, el gobierno local tendría que actuar y tomar las medidas oportunas para condicionar el espacio, como se hizo entre c/ del mar y c/ Sant Antoni.

El edil de Compromís también ha pedido información para evaluar la nueva contrata de recogida de residuos y limpieza viaria del Ajuntament de Sant Joan, sobre los gastos por tasa de vertedero a Piedra Negra que se han pagado a lo largo de la contrata desde septiembre de 2010 hasta la actualidad. Además, ha solicitado los datos por reciclaje de papel, envases y vidrio a lo largo de la contrata, y las compensaciones por el servicio de quinto contenedor, así como los datos de funcionamiento, usuarios adscritos y toneladas de recogida desde que se implantó.

Movilidad y Accesibilidad

Desde Compromís se ha presentado una serie de propuestas destinadas a mejorar la accesibilidad en algunos puntos del municipio. Las nuevas aperturas de la carretera Miguel Hernández suponen una oportunidad para reclamar una modificación del itinerario de la línea c53 para que pueda aproximarse más al casco urbano de Sant Joan con una parada más céntrica. Sala ha expuesto diferentes opciones y se ha mostrado flexible en cualquier alternativa que facilite el acceso a esta línea de transporte público.

Precisamente es la avenida Miguel Hernández la que condiciona la trama urbana de Sant Joan a causa de recibir una cantidad de tráfico sin que el origen o destino del viaje estén en el municipio, lo que incrementa la saturación de la via, los niveles de ruido, la contaminación atmosférica y disminuye la seguridad viaria. Un problema que Sant Joan sufre desde hace décadas y que, con los nuevos desarrollos urbanísticos, todo indica que se agravará.

Por este motivo, Xavier Sala ha vuelto a proponer que se estudie la alternativa en la salida de la Ronda Norte que, según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), desviaría el tráfico de Miguel Hernández hacia el Comtat de Fabraquer (Ronda Norte) y acabaría ante el IES Lloixa en la Avda. de Alicante. Una opción que no solucionaría ningún problema porque abocaría ante un centro educativo, que colapsaría un trayecto que ya sufre un tráfico considerable, como es el Comtat de Fabraquer y la Avda. Alicante. La alternativa de Compromís es proyectar esa salida por detrás del instituto y enlazarla con la CV-821, la carretera autonómica con mejores conexiones.

En cuanto a la permeabilidad de la Avda. Miguel Hernández, Sala ha recordado que pronto se acabarán las obras del PAI Nou Nazareth y que la unión con la esta avenida se convertirá en un nuevo punto rojo de accesibilidad. Por lo tanto, ha reclamado que se estudie con detenimiento cuál es la mejor opción para unir el sector y que se tomen las medidas oportunas para prevenir más problemas de tráfico en esta vía y que aseguren la accesibilidad de las personas.

En este sentido, el concejal ha indicado que es necesario condicionar una acera para peatones entre el final del c/ de Carmen y la Avda. de Ausiàs March. Además, ha solicitado que se haga una valoración actualizada de los pasos de peatones para que haya una visibilidad óptima, porque hay vías públicas donde elementos como los contenedores están situados junto al paso de peatones e impiden la visibilidad tanto de las personas que lo cruzan como de quién conduce, suponiendo un grave peligro.

Por último, Xavier Sala ha propuesto que, para facilitar la accesibilidad al Mercado Municipal de Sant Joan e incentivar un trayecto más seguro y amable, haría falta que se cerrara al tráfico la c/ del Mercado al menos entre c/ la Ordana y el c/ Cristo de Paz los sábados de mercado.

 

Puedes ver también...

CARNAVAL 2023 SANT JOAN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *