miércoles , 10 abril 2024
Inicio - Mutxamel Actual - INICI DE CURS 2020-21 DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE MUTXAMEL

INICI DE CURS 2020-21 DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE MUTXAMEL

El 17 de setembre comença el nou curs del Centre de Formació de Persones Adultes de Mutxamel amb les classes dels grups d’Alfabetització, Neolectors, Formació bàsica i Preparació per a la prova lliure de Graduat d’Educació Secundària; dilluns serà el torn per als alumnes d’Espanyol per a estrangers   nivell A1-A2 i per als de Valencià, des del nivell A1 fins al C1; per últim el dimarts 22 de setembre començaran els alumnes d’Espanyol per a estrangers B1.

El CFPA emprén un nou curs adreçat a aquelles persones que volen continuar millorant la seua formació i el seu aprenentatge, des d’aquelles que no van poder fer-ho abans, fins a aquelles que volen ampliar la seua formació en valencià o les que han arribat d’altres països i volen iniciar-se en el domini de l’espanyol.

Davant de les circumstàncies especials en què ens trobem s’ha redactat un protocol d’actuació que podeu consultar axí:

PROTOCOL DE PROTECCIÓ PER LA COVID-19 CENTRE PÚBLIC MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE MUTXAMELACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE LA TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN EL CURS 2020-21INSTRUCCIONS DE 7 DE SETEMBRE 2020, DEL SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, SOBRE EL PROCEDIMENT A SEGUIR PERLA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTIXEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN LA COMUNICACIÓ DE LES INCIDÈNCIES SANITÀRIES OCASIONADES PER LA COVID-19.
El Centre de Persones Adultes comunica el protocol d’actuació següent durant el curs 2020-21 atesos els documents amunt citats:1.Declaració responsablede no assistènciaper part de tota la comunitat educativa que accedisca al centre en els casos següents: Presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. Situació d’aïllament per haver donat positiu en COVID-19.Estar a l’espera del resultat d’una PCR o altra prova de diagnòstic molecular.Estar en quarantena domiciliària per trobar-se en contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.
2.És imprescindible l’ús de mascareta de totes les persones que accedisquen al centre i durant tot el temps que s’hi troben.
3.Seguiment del protocol establit per l’IES L’Allusser en senyalització d’entrada, eixida i circulació per l’interior de l’institut.
4.Manteniment de la distància de seguretat.
5.La persona que accedisca a l’edifici ha de posar-se gel hidroalcohòlic.6.Les persones que es dirigisquen a consergeria seran ateses a través d’una mampara de protecció.

.A les aules:Accedir-hi per les zones senyalitzades.Se seguirà el protocol seguit per l’institut en relació a: Aforament màxim de 20 persones.Separació de taules 1’5 m.Ús obligatori de mascaretes.Desinfecció de taules i ventilació de les aules en el canvi de grups.

8.En cas d’haver-hi major nombre de matrícula respecte a l’aforament permés per aula, s’ha sol·licitat a la direcció de l’IES L’Allusser l’ús de l’aula d’Usos Múltiples per a augmentar l’aforament, complint la distància de seguretat.

9.La neteja i desinfecció de les dependències utilitzades pel Centre de Persones Adultes una vegada acabada la sessió diària, la realitzarà el servei de neteja contractat per l’Ajuntament.10.No podran accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres professionals que es troben en alguna de les circumstàncies següents:Presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. Situació d’aïllament per haver donat positiu en COVID-19.Estar a l’espera del resultat d’una PCR o altra prova de diagnòstic molecular.Estar en quarantena domiciliària per trobar-se en contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles. Es considerarà que una persona presenta simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2, quan presente infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, tremolors, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. (Estos són els símptomes que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)En esta circumstància s’ha de contactar amb el centre de salut que li corresponga o mitjançant l’App GVA coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta amb el vostre professional sanitari de referència a través de citaweb: [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html].

No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la persona mateixa i la resta de persones de la comunitat educativa.11.Es garantix el seguiment del curs de forma no presencial d’aquelles persones amb simptomatologia.12.S’atendrà la salut emocional a les aules, per a evitar l’estigmatització i l’estrés.13.Es designa persona responsable de comunicació d’incidències a MANUEL SÁNCHEZ LEAL, professor del Centre.14.Si un professor o professora dona positiu en una PCR, es tancaran les aules on el professor haja impartit classes i els alumnes quedaran en quarantena seguint les instruccions del Centre de Salut i del Centre de Persones Adultes.15.En cas de positius per part dels professors, estos seguiran el protocol establit per al personal de l’Ajuntament.16.Si un alumne o alumna confirma un positiu en PCR, el seu grup de classe i professor quedaran en quarantena seguint les instruccions del Centre d’Atenció Primària.17.Difusió d’este Protocol de Protecció i Prevenció de la COVID.Mutxamel, 8 de setembre de 2020.

Puedes ver también...

ARIADNA ARROYO, GIMNASTA DEL CLUB GIMNASIA RÍTMICA MUTXAMEL, CLASIFICADA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL BASE

El pasado 9 de marzo, se celebró en el polideportivo de Ontinyent, la Fase Autonómica …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *